Reeds verkocht

Overzicht

verkocht Keizersmantel 405, Sneek Verkocht 95m2 2 B
verkocht Waterloop 1-103, Sneek Verkocht 110m2 2 A
verkocht Iepenlaan 16, Sneek Verkocht 66m2 1 C
verkocht van Schouwenburgstraat 15-201, Sneek Verkocht 50m2 2 A
verkocht 't Hertenspoor 80, Diever Verkocht 65m2 3 D